Obchodné podmienky

 

prevádzkovateľa internetového obchodu MONKS.SK

Predávajúci:  Be positive s.r.o.

So sídlom:  Prostějovská 1, 08001 Prešov, Slovensko

Identifikačné číslo IČO: 50260511

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov I Oddiel: Sro, Vložka č. 32730/P a v Živnostenskom registri: Okresného úradu Prešov číslo: 750-46334

DIČ: 2120249549

pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese: www.monks.sk

Tel. kontakt pre obchodné podmienky a reklamačný poriadok: +421 948 966 989

Kontaktná e-mailová adresa: info@monks.sk

 

ORGÁN DOZORU:

Kontakt na všeobecný orgán trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu pre Prešovský kraj je: Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj so sídlom Obrancov mieru 6, 08001 Prešov.  

Odbor ochrany spotrebiteľa

tel. č.: 02/58272 159
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 02/58272 172, 02/58272 104
fax č.: 02/58272 170  

Web: http://www.soi.sk

http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

I.VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1 Tieto Obchodné podmienky (ďalej ako „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti Be positive s.r.o. so sídlom Prostejovská 1. 08001 Prešov IČO: 50260511 , zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove I Oddiel: Sro, Vložka č. 32730/P (ďalej ako „predávajúci“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vznikli na základe kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku podľa zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom, fyzickou osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho (ďalej ako „kupujúci“ alebo „spotrebiteľ“).

Zmluvou uzavretou na diaľku sa na účely týchto obchodných podmienok podľa vyššie spomenutého zákona rozumie zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu (ďalej v týchto obchodných podmienkach ako „kúpna zmluva“). Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na adrese www.monks.sk , a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

1.2  Prevádzkovateľom internetového obchodu MONKS je predávajúci.

1.3  Tieto obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď je kupujúcim právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Ak je kupujúcim právnická osoba alebo osoba, ktorá koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, kúpna zmluva, ak nebola dojednaná samostatne medzi podnikateľskými subjektmi, sa riadi platnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

1.4 V prípade, že predávajúci a spotrebiteľ uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od týchto obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito obchodnými podmienkami. Takto dohodnuté podmienky musia rešpektovať všetky práva spotrebiteľa v súlade s platnými právnymi predpismi v čase uzavretia zmluvy, a nesmú byť v rozpore s inými právnymi úpravami.

1.5 V prípade, že predávajúci nedodrží svoje povinnosti vyplývajúce z platných právnych predpisov Slovenskej republiky alebo z týchto obchodných podmienok, môže si spotrebiteľ uplatniť svoje právo voči predávajúcemu prostredníctvom príslušného súdu, využiť svoje právo na alternatívne riešenie sporov, resp. podať sťažnosť na predávajúceho prostredníctvom stránky: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK 

1.6 Ustanovenia týchto obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Sú vyhotovené v slovenskom jazyku.

1.7 Kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu MONKS sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj zákona č. 40/1964 Sb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

1.8 Prevádzkovateľ tohto internetového obchodu sa zaväzuje, že vynaloží všetko svoje úsilie, ktoré je od neho možné primerane požadovať, aby bol internetový obchod, jeho obsah a funkcie v prevádzky schopnom stave a aby bolo jeho používanie bezpečné pre zákazníkov, objednávateľov. Napriek tomu, prevádzkovateľ neposkytuje záruku nepretržitej funkčnosti internetového obchodu, jeho bezchybnej činnosti a zabezpečenia. Používateľom webového rozhrania obchodu nevznikajú žiadne nároky voči prevádzkovateľovi v prípade akejkoľvek nefunkčnosti internetového obchodu.

II. CENOVÉ PODMIENKY

2.1  Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.  Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované na webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dojednaných podmienok.

2.2  Ceny výrobkov sú uvedené bez nákladov na dopravu.

2.3 Akciové ceny platia na príslušný kalendárny mesiac, resp. do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

2.4. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na stránke www.monks.sk s tým, že nové ceny tovarov sú pre kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na stránke www.monks.sk. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu objednaného tovaru (platná je cena uvedená v objednávke v momente objednania tovaru).

III. PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1 Kupujúci za tovar a náklady na doručenie zaplatí v mene euro (€) (prípadne v inej mene) spôsobom dohodnutým v objednávke.

3.2 Kúpnu cenu, cenu výrobku a náklady na doručenie (ďalej len „kúpna cena“) môže kupujúci predávajúcemu uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:

 • v hotovosti na dobierku, kupujúci za tovar zaplatí pri prevzatí tovaru (zvyčajne zamestnancovi kuriérskej služby alebo pošty);
 • bezhotovostným prevodom cez internet banking na účet predávajúceho v Tatra Banka, a.s. IBAN: SK69 1100 0000 0029 4802 1710 (ďalej ako „účet predávajúceho“);
 • bezhotovostne online platobnou kartou

 

3.3 Údaje potrebné k úhrade obdrží kupujúci aj prostredníctvom e-mailu. Ako variabilný symbol (ak je vzhľadom na vybraný spôsob platby potrebný) uvedie číslo objednávky, resp. faktúry. 

3.4 Pri bezhotovostnom prevode sa za deň platby považuje deň, keď bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

3.5 V prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.

3.6 Pri doručení tovaru mimo Slovenskej republiky, účtuje predávajúci poštovné podľa platných taríf Slovenskej pošty alebo aktuálnej doručovacej spoločnosti (závisí od výberu spôsobu doručenia kupujúcim). O výške poštovného bude kupujúci informovaný e-mailom.

3.7 Pri preberaní tovaru prostredníctvom doručovacej spoločnosti je doručený kupujúcemu doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku.

3.8 Kupujúci súhlasí s tým, že predávajúci môže vystaviť elektronickú faktúru v zmysle §71 ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Daňový doklad (faktúra) s vyčíslením kúpnej ceny a DPH, vrátane nákladov na doručenie bude kupujúcemu zaslaný e-mailom najneskôr v deň doručenia tovaru.  Na požiadanie kupujúceho mu bude daňový doklad doručený aj v papierovej forme najneskôr v deň doručenia tovaru.

IV.OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

4.1 Informácie o tovare uvedené v katalógu elektronického obchodu sú čerpané z verejne prístupných zdrojov, oficiálnych stránok a môžu byť tiež osobitne poskytnuté výrobcom. Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo na zmenu informácií o tovare uvedených v katalógu elektronického obchodu bez predchádzajúceho upozornenia. Kupujúcemu budú pred uzavretím kúpnej zmluvy s predávajúcim uvedené hlavné vlastnosti tovaru v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie.

4.2 Odoslanie objednávky nie je podmienené registráciou kupujúceho v databáze prevádzkovateľa internetového obchodu. Kupujúci vyplnením a odoslaním objednávkového formulára potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom predávajúceho, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto obchodných podmienok. Údaje uvedené kupujúcim pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

4.3 Registrácia na webovej stránke umožní kupujúcemu prístup do svojho používateľského (zákazníckeho) účtu z ktorého môže taktiež objednávať tovar. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený heslom a zvoleným menom používateľa.

4.4 Obvyklá dostupnosť tovaru je uvedená pri každom tovare na internetovej stránke elektronického obchodu www.monks.sk.

4.5 Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety a nie je schopný dodať tovar kupujúcemu, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy.

4.6 Kupujúci má právo v prípade porušenia povinnosti predávajúceho podľa predošlého bodu odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a zrušiť objednávku uvedeného tovaru. Predávajúci je povinný pri odstúpení od kúpnej zmluvy kupujúcim stornovať objednávku.

4.7 Predávajúci je povinný pri odstúpení od kúpnej zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy,  a to rovnakým spôsobom aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe, pokiaľ sa so spotrebiteľom nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez zaúčtovania ďalších poplatkov. Tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5. zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku“).

4.8 Pri objednaní tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár na webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje informácie o:

 • objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
 • spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a
 • informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru.

 

4.9  Pri objednávaní cez internet uveďte, prosím, nasledujúce údaje:

 • ak nakupujete ako spotrebiteľ, t.j. ako fyzická osoba, ktorá nekoná pri uzatváraní zmluvy na diaľku v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, uveďte:
  • meno a priezvisko, adresu. Súčasne uveďte vaše telefónne číslo a e-mail, ktoré budú výslovne použité len pri komunikácii týkajúcej sa vašej objednávky (kúpnej zmluvy). Predávajúci je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov. Náklady kupujúceho spojené s použitím diaľkových komunikačných prostriedkov sa nelíšia od základnej sadzby.
 • ak nakupujete v súvislosti s vašou podnikateľskou činnosťou, uveďte tiež :
  • obchodné meno, IČO, DIČ a miesto podnikania alebo sídlo

 

4.10 V elektronickom systéme predávajúceho má kupujúci právo oboznámiť sa s reklamačným poriadkom a obchodnými podmienkami elektronického obchodu www.monks.sk. Kupujúci  zmačknutím tlačítka “ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU S POVINNOSŤOU PLATBY“ predávajúcemu potvrdzuje, že sa s obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto obchodných podmienok oboznámil. Obchodné podmienky a reklamačný poriadok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Predávajúci je povinný pred uzavretím zmluvy prostredníctvom prostriedku diaľkovej komunikácie  uviesť aspoň informácie podľa § 3 ods. 1 písm. a), b), e), h) a o) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku tak, aby mal spotrebiteľ primeranú možnosť si tieto informácie prečítať alebo vypočuť. Ďalšie informácie uvedené v § 3 ods. 1 vyššie spomenutého zákona poskytne predávajúci spotrebiteľovi spôsobom primeraným použitému prostriedku diaľkovej komunikácie. Predávajúci je povinný bezodkladne po uzavretí zmluvy uzavretej na diaľku, najneskôr spolu s dodaním tovaru, poskytnúť spotrebiteľovi potvrdenie o uzavretí zmluvy prostredníctvom e-mailu.

4.11 Odoslaním objednávky, stlačením tlačidla “ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU S POVINNOSŤOU PLATBY“,  sa táto stáva pre kupujúceho záväznou. Kupujúci potvrdzuje, že stlačením tlačidla “ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU S POVINNOSŤOU PLATBY bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu. Ak je nesplnenie tejto povinnosti zo strany predávajúceho spôsobilé uviesť spotrebiteľa do omylu o odplatnosti právneho úkonu, celkovej cene tovaru alebo o spôsobe výpočtu celkovej ceny, spotrebiteľ nie je povinný cenu za dodaný tovar uhradiť.

4.12 Pred odoslaním objednávky predávajúcemu, môže kupujúci obsah nákupného košíka skontrolovať a meniť údaje, ktoré v rámci svojej objednávky zadal. Objednávku kupujúci odošle predávajúcemu kliknutím na tlačidlo “ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU S POVINNOSŤOU PLATBY“ . Údaje uvedené kupujúcim v objednávke sú predávajúcim považované za správne.

4.13 Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplneného a odoslaného objednávkového formulára na internetovej stránke predávajúceho, ktorý je charakterizovaný v bode 4.8 týchto obchodných podmienok (ďalej len „objednávka“). Predmetom tejto kúpnej zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru označeného kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok uvedených v objednávke.

4.14 Následne po odoslaní objednávky dostane kupujúci na svoju e-mailovú adresu automaticky generované oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho (ďalej ako „potvrdenie doručenia objednávky“) s textom: „POTVRDENIE DORUČENIA OBJEDNÁVKY “. Automaticky generované oznámenie potvrdenia o prijatí doručenia objednávky do elektronického systému predávajúceho obsahuje údaje o tom, že predávajúcemu bola doručená objednávka, avšak toto automatické oznámenie nie je akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, t. j. nie je potvrdením objednávky zo strany predávajúceho.

4.15 Predávajúci bezodkladne po doručení objednávky zašle elektronickou poštou na e-mailovú adresu kupujúceho informáciu o potvrdení/ akceptácii objednávky vo forme e-mailovej správy s textom v predmete e-mailu „OBJEDNÁVKA POTVRDENÁ“. Toto potvrdenie/akceptácia objednávky zo strany predávajúceho je uzavretím kúpnej zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim. Akceptácia/potvrdenie objednávky predávajúcim obsahuje informáciu:

 • o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy,
 • o celkovej cene tovaru vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred, skutočnosť, že do celkovej ceny môžu byť zarátané takéto náklady alebo poplatky,
 • o podmienkach a spôsobe prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia tovaru pre kupujúceho, lehotu, do ktorej sa predávajúci zaväzuje expedovať zakúpený tovar,
 • o tom, že ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o úhrade dodatočných poplatkov alebo iných nákladov podľa § 3 odseku 1 písm. e) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo o nákladoch na vrátenie tovaru podľa § 3 odseku 1 písm. i) tohto zákona, spotrebiteľ nie je povinný tieto náklady alebo poplatky uhradiť,
 • o predávajúcom: obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania predávajúceho alebo osoby, v mene ktorej predávajúci koná, IČO, číslo zápisu v Obchodnom registri, daňové identifikačné údaje predávajúceho, telefónne číslo predávajúceho a ďalšie údaje, ktoré sú dôležité pre kontakt spotrebiteľa s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty; adresu predávajúceho alebo osoby, v mene ktorej predávajúci koná, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu tovaru, podať sťažnosť alebo iný podnet.

 

Na e-mailovú adresu kupujúceho v prípade potreby zasiela predávajúci všetky ďalšie informácie týkajúce sa kúpnej zmluvy (objednávky spotrebiteľa).

4.16 Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie, potvrdenia objednávky v elektronickej alebo písomnej podobe kupujúcemu. Telefonická objednávka zo strany spotrebiteľa je návrhom kúpnej zmluvy, pričom predávajúci je povinný splniť si informačné povinnosti podľa § 3 ods. 1 písm. a), b), e), h) a o) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku tak, aby mal spotrebiteľ primeranú možnosť si tieto informácie prečítať alebo vypočuť. Ďalšie informácie podľa tohto zákona poskytne predávajúci spotrebiteľovi spôsobom primeraným použitému prostriedku diaľkovej komunikácie. Písomné potvrdenie objednávky pri telefonickej objednávke je doručené najneskôr v deň dodania tovaru, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy.

V.PRÁVO SPOTREBITEĽA ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY

5.1 Spotrebiteľ môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. To znamená, že spotrebiteľ môže bezplatne stornovať objednávku alebo jej časť aj bez udania dôvodu. Odstúpenie od kúpnej zmluvy spotrebiteľ doručí predávajúcemu prostredníctvom elektronickej pošty alebo listovou zásielkou na adresu sídla predávajúceho.

5.2 Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, ak si predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku.

Ak predávajúci poskytol spotrebiteľovi vyššie spomenuté informácie až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť.

Ak si predávajúci nesplnil svoju informačnú povinnosť ani v dodatočnej lehote, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

5.3 Spotrebiteľ má právo po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

5.4 Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru alebo ak sa:

 • tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, odo dňa prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 • dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, odo dňa prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 • na základe zmluvy tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, odo dňa prevzatia prvého dodaného tovaru.

 

Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.

5.5 Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy (ďalej ako „oznámenie o odstúpení od zmluvy“) u predávajúceho v listinnej podobe jednoznačne formulovaným oznámením o odstúpení od zmluvy zaslanej na adresu sídla predávajúceho alebo e-mailom zaslaným na adresu .............................................  pričom môže použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, tvoriaci prílohu týchto obchodných podmienok. Ak bola kúpna zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy.

Skrátený online formulár: ...............................................

5.6 Právo na odstúpenie od zmluvy má spotrebiteľ aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.

5.7 Odstúpenie od kúpnej zmluvy by malo obsahovať informácie meno a priezvisko, adresu, číslo faktúry, poprípade číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho.

5.8 Predávajúci je povinný spotrebiteľovi poskytnúť formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy pred uzavretím kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa, pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku (príloha č. 1 obchodných podmienok).

5.9 Spotrebiteľ najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy kompletný tovar, vrátane originálneho dokladu o kúpe, záručného listu (ak bol k zakúpenému tovaru vystavený predávajúcim), návodu,

 • zašle späť predávajúcemu (poštou, kuriérskou spoločnosťou) na adresu: Be positive s.r.o. , Borievková 2 , 040 22 Košice

Odporúčame odosielanú zásielku poistiť do výšky hodnoty tovaru. Zásielky zaslané na dobierku predávajúci nepreberá.

 • alebo ho odovzdá osobne predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru po predchádzajúcej dohode na vopred dohodnutej adrese.

 

5.10 Bod 5.9 obchodných podmienok neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

5.11 Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu.

5.12  Ak spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej spotrebiteľ odstúpil. Od spotrebiteľa nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v § 9 ods. 3 a § 10 ods. 3 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku.

5.13 Pri odstúpení od zmluvy spotrebiteľ znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru, a to aj v prípade odstúpenia od doplnkovej zmluvy. Pri odstúpení od zmluvy vrátane doplnkovej zmluvy spotrebiteľ znáša priame náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. 

5.14 Náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred. Podľa dostupných informácií predpokladaný odhad týchto nákladov závisí od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien, za ktoré spotrebiteľom vybraný prepravca poskytuje svoje služby napríklad vo výške od 2,70 EUR do 8,50 EUR. Predpokladaný výpočet nákladov pri vrátení tovaru prostredníctvom Slovenskej pošty si môžete pozrieť na:  stránke SK pošty.

5.15 Ak dodaný tovar nemá vlastnosti, ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým dodávateľom a o ktoré spotrebiteľ prejavil záujem, náklady na jeho vrátenie a dodanie tovaru, ktorý zodpovedá kúpnej zmluve, ako aj všetky spotrebiteľom účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým, znáša predávajúci.

5.16 Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ.

5.17 Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.

5.18 Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe, pokiaľ sa so spotrebiteľom nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb. Spotrebiteľovi v tejto súvislosti nemôžu byť účtované akékoľvek ďalšie poplatky.

5.19 Pri odstúpení od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby uvedené v bode 5.18 pred tým, ako mu je tovar doručený , ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

5.20 Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia tovaru, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

VI.NEMOŽNOSŤ ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

6.1 Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

VII. NADOBUDNUTIE VLASTNÍCTVA A PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY NA TOVARE

7.1 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

7.2 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci alebo tretia osoba splnomocnená kupujúcim prevezme tovar od predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar alebo, keď tak neurobí včas, tak v čase, keď predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

VIII.PREVÁDZKOVÁ DOBA

8.1 Objednávky cez elektronický obchod predávajúceho sú prijímané 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Cez e-mail a telefón sme vám k dispozícii v pracovné dni od 10.00 do 17.00hod.
V prípade výpadku informačného systému alebo zásahu vyššej moci (vis maior) predávajúci nenesie zodpovednosť za nedodržanie prevádzkovej doby.

O prevádzkovej dobe počas štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja budú zákazníci informovaní cez www.monks.sk

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1 Tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok uverejnené na www.monks.sk nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

9.2 V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena/dodatok musí mať písomnú formu.

9.3 Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ, prostredníctvom listových zásielok, prípadne telefonicky.

9.4 Tieto obchodné podmienky sú viazané na nákup v elektronickom obchode www.monks.sk. . Znenie obchodných podmienok môže predávajúci kedykoľvek meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas doby účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny obchodných podmienok je splnená ich umiestnením na webovej stránke predávajúceho www.monks.sk.